2005   Æ Æ - ÆÆ Æ 1.


 

 

ÆÆÆ ÆÆÆ

 

 

   

- ÆÆÆ Æ

1- æ

æ æ ææ. ææ æ ææ ææ- ææ æ ææ.

Æ æ æ æ, æ æ , ææ æ æ æ, , ææ æ æ æ æ . æ æ, ææ æ . ææ æ æææ æ æ, æ æææ, æ ææ æ æ.æ ææ (æ ææ æ ) ææ ææ æ ææ .

, æ æ ææ æ ææ æ. æ , æææ . æææ , æ . ææ æ ææ æ æ , æ æ æ æ. æ: 150-180 æ. ææ æ æ 200 æ. ææ æ æ, æ ææ æ , æ æ ææ æ æ. æ ææ, æ æ æ æ, ææ æ æææ æ ææ; æ , ææ æ ææ , æ æ. ææ æ ææ æ æææ. æ . Ææææ æ æ æ, ææ æ, æ æ æ ææ æ.

æ æ æ. æ, æ æ æ ææ æ ææ æ æ ( æ æ ). æ æææ, ææ , æ.

, æ æ æ æææ ææ , , , æ ææ. æ , æ æ æ.

, æ - æ ææ æ æ . ææ æ æ, æ ææ , æ- æ æ. Æ ææ, ææ æ ææ , æ æ, æ . æ æ æ æ, æ æ , æ æ. æ ææ, ææ æ æ.

, æ æ ææ æ . æ, æ æ æ , æ , æ ææ æ æ ææ.

æ æ ææ æ æ, æ æ, æ, æ ææ æ.

æ . æ æ .

æ -.

17/12-52 . æ.

.S. æ ææ ææ æ. æ ææ, æ æææ æ.

ææ. æ æ ææ - . æ -æ.

æ æ. æ (æ) æ.

, , ææ æ. - æ æ , , () ææ .

 

 

2- æ

, æ æ ææ æ æ , æ. Æ æ æ æ æ, æææ æ æ, æ. æ , æ, æ ææ, ææ æ æ-æ æææ . æ, æ ææ, æ.

æ ææææ , æ æ æ æææ æ æ. æ æ æ 1- æ , æ æ æ æ.

, æ, æ æ æ æ, ææ æ . ææ, æ æ, ææ æ, æ ææ . ææ ææ æ æ , æ æ ææ æ ææ æ æ æ. æ æ æ æ æ ( ) . , æ æ æ, ææ æææ . ææ æ ææ, ææ, , æ æææ æ , æ æ æ æææ.

, æ æ æ æ ææ æ? . Æ æ , æ æ ææ æ æ æ æ, .

, ææ æ-12 ææ æ ææ. ææææ æ æ æææ æ æææ æ. , - , . . , ! .

, æ, æ ææ æ æ æ , æ. ææ æ æ ææ æ æ ææ . æ ææ ææ æ . æ æ æ. Ææææ æ æ-æ ææ æææ æ.

æ, æ . æ æ æ, æ -æ , æ. Æ .

æ æ, -.

æ, 10.01.53 .

. - æ æ æ , ææ -æ .

 

 

3- æ

æ æ æ ææ æ æ, æ æ , æ. æ . æ ææ ææ ææ, æ ææ ææ æ ææ.

, ææ . æ æ æ, . ææ æ æ. 25 æ ææ æ 195 . ææ æ ææ æ, ææ æ æ æ. , ææ - , æ æ æ. ææ æ ææ ææ æ æ ææ, ææ æ ææ , æ æ . æ, æææ , ææ æ . æ æ ææ æ . - , æ- æ æ æ æ. æ æææ . æ æ, ?

ææ æææ. æ æ, æ ææ ææ ææ æ ææ æ. ææ, æ 6 ææ æ æ?

æ-

-.

æ, 11.01.53 .

 

 

4-æ æ

, . - , . , . æ æ æ (ææææ).

, æ ææ æ ææ æ æ æ. æ æ æ, æ æ æ æ. æ æ, æ æ, æ, æ æ æ æ. Ææ æ æ, æ æ æ æ, ææ æ æ. , æ ææ, , æ , æ.

æ, æ ææ ææ æ ææ æ, ææ ææ æ. æ æ ? æ ææ æ æ ææ ææ . ææ æ ææ ææ. æ- (æææ, , ) æ, æ - æ æ . æ ææ ææ, æ æ, æ.

, æ æ , æ æææ æ æ æ, ææ æ ææ æ æ æ. ææ æ æ. 23 æ ææ æ 50 . æ ææ ææææ ææ æ æ æ. Ææææ æ æ ææ. æ æ ææ æ æ æ ææ, æ æ , ææ æ æ æ æ, æ, ææ æ æ ææ ææ ææ æ æ æ 23-æ æ ææ . ææ ææ, ææ æ. æ æ æ, , . ææ ææ . 23-æ æ, ææ ææ æ, ææ æ æ. æ æ, æ æ ææ æ æ!

, æ æ æ . æ, æ, ææ. æ æ ææ æ æææ æ. æ ææ ææ ææ. ææ æ , ææ 30 æææ. æ ææ æ æææ æ æ. Æ ææ, æ, æ 1- æ æææ ææ æ æ . æ æ. æ æ, ææ æ æ æææ.

æ, æ , æ æ, æ æ æ.

æ

æ -.

æ 10. 02.53 .

 

 

5-æ æ

æ æ ææ. ææ æ ææ æ ææ, æ ææ.

, æ ææ æ ææ æ æ æ. ææ æ ææ æææ, æ . æ æ æ, æ æ æ . Ææ æ ææææ æ ææ, ææ æ , æ

æ ææææ æ ææ æ. æ æ æ, æ- æ . ææ ææ æ æ. æ æ æ æ, æ- æ , ææ æ æ, æ æ . æ æ æ ææ, æ. æ- æ æ ææ- æ æ .

æ æ. ææ æ æ. , , æ 8-æ . æ æ æ ! æ æ ææ, ææ æ ææ æ .

æ æ æ æ . Æ ææ ææ æ . . - æ æ.

ææ æ æ, æ ææ æ.

æ,

-.

æ.

. æ æ. , æ æ æ æ.

 

 

6-æ æ

æ æ. æ, ææ, , æ æ æ æ æææ æ . æ, ! æ ! , æ æ, æ æ ææ æ æ, æ æ æ æææ , æ ææ. . . !

, , ( ). . ! æ 1952-1953 . . ( , , ).

. , ( ). , . , , .

-, , . . , , . . , , .

, , , . æ ææ æ æ. æ æ ææ . . .

, . . . , ( æ , æ ææ , æææ æ æ ææ, ææ æ æ).

5 .. 20 . . , , .

, ? , , , ?

, æ æ æ , æ æ æ. Æ æ æ ææ. æ , æ - æ, ææ æ.

æ ææ æ. æ æ æ æææ, ?

æ æ ææ æ , . Ææ æ æ (ææ ).

æ æ. æææ. æ -æ.

æ.

æ -

æ, 15.10.53 .


 

7-æ æ

: , , , . .

, . , 3 - æ.

, , 6 . (æ æ- æ ). , , .

.

- .

. , 17.07.53 .

 

 

8-æ æ

, . . , . , , , , . , - , , , . , - . , .

, . , . , , , ? . , . ?

, - , . , , . , , , . . , , , . . , ( ), , , .

. . , , . .

. . .

-.

. , 16.12.53 .

 

 

9-æ æ

. . , - , . . : , ( . ) . , - .

, . , . , . , : æææ ? , . , , (). - , , , . , , , , , , .

. , .

, , , , -. , .

, , .

. . , ææ æ æ æ æ. , æ æ , .

. . . , , , , ( ). , () ( ).

. .

-. .

. , 30/1-54 .

. æ æ. æ, æ æ.

. - .

PS. . - , , . . , , . , . (, ., ), . , , .

. , ; , . () .

. . . , - , - , . . .

, ( , ), . ? .

æ 2 (11-12) . , . , . , . . ,

, ( ), . , , , , , - , - , ! , ( ) .

, . . . ( ) , . .

, 5 (-), (æ æ æ ).

 

 

10-æ æ

ææ æ . æ æ æ æ , ææ æ , ææææ æ æææ ææ æ . Æ æ æ ææ (ææ æ æ ææ), æ æ æ ææ ææ æ ææ æ .

. æ, æææ æ . æ æ ææ . ææ, æ ææ æ.

æ æ æ. ææ æ æ, æ . æ æ, æ æ, æ æ .

æ ææ , æ . ææ æ ?

æ æ æ æææ . æ æ æ æ, -æ æ ææ æ. - æ æ, ææ- æ æ . æ ææ -æ æ.

æææ ? æ ææ? Æ æ æææ ææ æ . , æææ, æææ.

æ æ æ?

æ.

æ ææ -.

æ, 17/9-54 .

P.S. æ æ. Ææææ æ æ æ.

ææ. æ æ æ. æ æ æ .

 

 

11-æ æ

, æ æ æ æ, æ. æ ææ æ ææ . æ , æ æ , . ææ æ ææ, ææææ, ææ ææ ææ. æ ææ æ, æ æ æ æ ææ æ. æ ææ ææ .

, æ æ æ, ææ, , -æ ææ æ, .

ææ ææ, æ æ æ æ æ , æ, , . . . , , . , . , . ( , , ). 80 . ! , . , , .

, . . - . - , . .

. .

. .

,

-.

. , 23.03.54 .

 

 

12-æ æ

ææ ææ æ æ . Ææ , æ æ, æ. ææ æ ææ . æ æ , ææ ææ æ ææ æ. æ æ ææ, ææ æ .

, ææ æ ææ ææ 20 ææ æ 650 . . , ææ æ-æ, , ææ ææ . ææ ææ æ ææ, æ? æ æ, æ æ æ æ, æ æ æ . æ- , æ- æ æ æ :

,

, ,

. , ,

.

Æ ææ æ æ ææ æ æ æ, æ æ ææ æææ.

æ - æ, , , æ æ æ.

, æ ? æ æ , æ æ . Ææ æ , ææ æ æ. æ æ ææ ææ æ.

Æ ææ æææ, ? 4 æææ æ , ææ æ .

æ. ææ æææ. ææ ææ . æ ?

æ .

æ, 13/7-54 .

 

 

13-æ æ

æ æ æ 6-æ . , æææ æ. Æ æ æ ææ, æ, æ æ ææ æ , . æ æ æ.

æ æ. æ ææ æ . , ææ ææ . æ æ æ æ ææ æ. ææ ææ æ ææ æ æ æ, , , , æ ææ. æ-æ ææ ææææ æ. ææ æ æææ æ æ, æ ææ æ, ææ æ æ æ . ææææ ææ æ æ, ææ æ æ æ æ. . , ææ . ( !) . , - . . , . . 6 æ . .

, , . , , , . -. . , . , .

, . , .

æ. æ ææ , æ- . , ææ. æ, æ æ æ æ.

æ- ææ, ææ ææææ .

æ,

-.

æ, 7.08.54 .

 

 

14-æ æ

æ æ . æ æ , ææ ææ æ ææ æ æ æ æ . æ , æ æ . Ææ æ æ. Ææææ æ æ æ, , æ æ, æ æ æ æææ ææ , æ. æ æ æ æ .

ææ æ æææ , ææ æ ææ æ æ. 12 ææææ . æ- ææ ææ æ ææ , æ æææ ( æ æ æ, ææ, æ ææ æ æææ æ). æ ? ææ æ æ ææ, æ æ æ, æ.

, ææ æ ææææ æ. æ æ , æ æ æ, ææ æ ææ æ.

, , æ. ææ æ æ-, ææ æ. Æ æææ ææ æ, ææ æ æ æ æ , ææ æ ææ æ .

, . . æ , æ æ æ. Ææææ æ æ.

æææ æ æ . æ -æ. ææ , , .

æ ææ, ?

ææ ææ æ æ!

æ

-.

æ, 21/1-55 .

. æ æ. - æ æ .

 

 

15-æ æ

æ ææ æ æ æ. , æ, ææ æ æ æ , Æ æ, ææ, æææ æ æ . æ, æ, æ , æ- æ -æ ææ æ æ .

Æ æ ææ æ æ ææ . æ æ. ææ æ: , , , æ, , ææ æ, æ, , æ æ, æ, , æ æ, æ. Æææ- æ. Æ ææ ææ æ æ æ, æ æ æææ æ .

, æ æ ææ æææ . Ææ æ æææ æ . æ æ æ, æ- æ ææ æ æ, æ- æ æ . æ ææ, æ æ . æ , æ. ææ ææ , æ æ ææ æ ææ æææ-æ æ æ ææ. æ æ æ ææ æ ææ æ. æ æ , æ æ æææ ææ . æ æ? ææ ææ æ æ . ææ ææ æ, æ æ. ææ æ æ ææ æ æ, æææ.

, æ æææ ææ ææ æ, æ æ ? Æ æ æ -æ æ-ææ ææ æ æ æ.

Æ ææ æ, æ . ææ , ææ æ æ. æ ææ æ æ æ.

æ , æ æ æ . æ ææ, ææ æ æ æ.

æ, ææ æ . ææ ææ. æ æ? æ æ ææ?..

ææ æ,

-.

æ, 55 .

 

 

16-æ æ

, æ æ æ , . æ . æ .

Æ, æ æ , æ, ææ æææ-æææ ææ æ. ææ ææææ , æ ææ æ , , æ æ æ æ , æ æ ææ æ --æ ææ.

æ æ , ææ, æææ ææ ææææ . æ æ, æ æ æ ææ æ æææ . æ, ææ æ, , , æ æ. ææ . Æ ææ (ææ) æ æ æ?

æææ æ. æ æ, ææ æ.

æ ?

æææ æ? æ ææ æ æ æ ?

ææ æ, æ ææ æ.

æææ æ ææ .

æ -

æ, 5/10-55 .


 

P.S. æ ææ æ æ æ? æ ææ æ æ æ æ? æææ æ ææ æ, æ .

 

 

 

æ æ ææ Æ