2005   Æ Æ - ÆÆ Æ 1.


 

 

 

 

   

 

Æ Æ

(-ææ )

, ,

.

Ææææ æ æ - ææ æ ææ ææ æ æææ-æææ, æ æ , æ æ, æ æ ææ ææ ææ æææ æ ææ æ æ , ææ æ æ, æ, æ. , æ æ, æ æ æ æ æææ ææ æ æ æ, æ æ æ æ , æ. ææ æ, æ , æ æ æææ ææ æ æ æ æ ææ :

æ æ æ æ? ææ ææ æ ? Æææ æ, ææ æ æææ æ æ ææ , æ ! , æ! æ , æ , æ æ æ æ.

- ææ æ- ææ æ. Æ æ , æ . ææ ææ, , æ æ ææ æ, ææ ææ? Ææææ ææ æ ææ ææ , ææ æ ææ . æ-, æææ ææ æ æ, æ æ, æ æ æ æ. ææ æ æææ ææ, æ æ æ ææ æ   æ ææ æ æ. Ææ æ æ!

æ, æ, æ æ, æ æ æ æ? ææ , ææ ææ æ , æ ææ æææ æ æ æææ æ æ æ æ, æ ææ æ , - æ Ææ æ ææ ææ æ

æ , æ æ ææ , æ æ, æ æææ æ æ æ æ , æ! - ææ æ æ ææ ææ æ, æ æ.

, ææ æ æ ææ æ æ , æ

æ- æ æ , æ- æ ææ , æ- æ æ, æ ææ- Ææ-

 

 

XXX

ææ ææ 100-500 æ æ , æææ æ æ - æ , æ æ æ æ æ , æ æ. æ æææ, ææ æ æ. æ æ æ ææ æ, ææ. ææ, æ ææ æ - æ æ ææææ, æ æææ, æ æ , ææ æ æ: æ ææ , æ ææ. ææ æ , ææ æ. æ ææ ææ ææ æ, æææ æ æ æ. æ æ æ , æ æææ ææ æ

æ æ æ ææ æ, æ . æ ææ æ æ æ, ææ, æ ææ , ææ æ, , , ææ ææ æææ, æ-æ æ ææ æ æ , ææææ. æ , ææ, æ , ææ . ææ ææ , ææ - ææ æ æ, æ ææ - ææ æ æ æ ææ ææ ææ.

æ- æ æ æ æ æ ææ ææ. æ ææ ææ æ : æ ææ, æ æ-ææ æ - æ ææ . æ ææ ææ æ.

æ æææ æ æ æ :

- æ ææ æ ææ æ æ ?

Ææ æ ææ ? æ æ æ æ .

ææ, æ, æ æ æ .

æ æ? æ, ææ æ æ æ , æ ææ æ ææ ææ æææ æææ .

æ ææ , ææ æ æ Ææ æ ææææ , æææ æ

ææ ææ æ-ææ æ æ æ ææ æ ææ, æ æ æ, ææ , æ æ ææ ææ ææ æ. Ææ æ æ æ , æ æ , ææ æ æ æ æ.

Æ æ æ æ , ææ æ æ ææ ææ ææ æ

æ , ææ, , æ ææ æææ æ? Æ æ ææ æ æ æ? æ, æ æ  æ ææ æ æææ æ , æ ææ, ææ ææ . æ , ææ .

æ, ææ ææ, æ - æ æ ææ , æ æ . ææ æ æ æ, æææ æ , æ æ ææ æ? æ æ æ æ ææ æ. æææ æ æ æ. , ææ æææ, æ æ, ææ, æ, æ æ ææ ææ. .

Ææ æ æ? ææ ææ-ææ æ æ æ æ æ Ææ æ æ æ æ, !

æ ææ æ æ, æ æ æ ææ, æ æ . æ æ æ æ æ æ æ , ! Ææ æ æ -- æ æ æ . . æ æ æ æ!

, æ (æ æ æ) æ , æ ææ æ

Æ ææ æ æ ææ æ æ , æææ æ ææ: æ æ æ ææ ææ ææ , ææ æ æ, . æ æ ææ æ æ.

æææ æ æ ææ ææ. æ æ æ

æ ææ æ æ æ æ æ ææ , ææ ææ . æ æ æ, , ææ ææ æ æ, ææ æ æææ ææ æ ææ .

æ æ ææ æ æ æ ææ. ææ æ ææ æ . æ æ æ æ , ææ æææ . æææ ææ æ æ ææ ææ . æ ææ æ. ææ æ ææ, , ææ æ æ , æ ææ æ ææ ææ æ æ , æ. æ . ææ , ææ æ, æ, ææ æ æ æ æ æ, ææ ææ .

æ æ ææ æ æ ææ , æ æ æ æ . ? ? æ æææ ææ. ææ ææ ææ æ , æ ?... , æ -æ æ æ æ æ æ æ ææ ææ, æ , æ æ æ, æ æ æ ææ æ æææ ææ . æ æ æ, , æ æææ , æ - , ææ æ ææ ææ æ , æ æ : ææ ææ æ . æ æ ææ æ æ. æ æ æ , æ æ - æ ææ ææ . æ ææ æ æ ææ ææ æ æ-æ æ. æ æ æ æ æ, æ, , ææ æ æ , ææ . ææ æ æ æææ !.. æ æ æ , æ , æ æ ææ æ ææ . ææ ææ, æææ æ ææ, æ æ, æ ææ , æ æ ææ æ ææ æææ æ æ, æ. , ææ æ ææ æ, ææ æ ææ ææ , æ æ -æ.

ææ ææ ææ æ æ. Ææ æ æ æ æææ æ, ææ æ æææ, æ æ ææ. æ æ æ. Æ æ æ ææ, æ ææ æææææ ææ æ ææ æ.

Ææææ æ , æ æ æææ ææ æææ æ. ææ æ ææ æ æ ææ æ ææ æ. Ææ ææ æ æ. æ ææ æ æ æ æ Ææ -æ æ æ æ . æææ , æ æ æ æ ææ

, ææ ææ æ ææ: , ææ , æ. æ ææ ææ æææ æ æ æ æ æ æ ææ ææ-, , ææ, æ æ æ . æ æ, æææææ æ æ, æ æææ, æ- , æ æ æ ææ æ ææ æ æ , æ æ æææ .

æ æ :

ææ æ æ æ, æ æ ææ!...

æ, æ, æ, æ ææ æ æ æ, ææ æ æ æ , æ, . Ææ æ ææ æ ææ æ, æ æ ææ ææ ææ æ æ

æ æ , æ, æ ææ Æ æ æ æ

, ææ æ æ æ ææ æ?

æ ææ æ æ æ ææ - ææ æ, æ æ ææ æææ. ææ æ, ææææ, æ. ææ, æ æææ æ æ , æ æ æææ ææ ææ æ, æ æ, ææ ææ , æ, æ, æææ æ æ æ, , , , æ æ, æ ææ, æææ æ , æ, , æ æ æ æ æ æ, æ ææ æ æ æ æ æ , - æ æ , æ æ æ ; ææ æ æææ æææ æ

, ææ æ ææ ææ , æ æ æææ ææ, æ æ æ ææ , . æ æ -ææ æ ææ æ, ææ . æ æ ææ æ , æ æ æ .

 

 

XXX

ææ 1989 æ ææ ææ æ æ æ ææ, æ æ æ, ææ ææ æ æ. æ æ æ æ ææ. ææ æ , æ æ æ.

æ : ææ - æ - ææ æ æ , ææ æ ææ ææ ææ æ æ æ , ææææ æ æ ææææ æ ææ. Ææ æ æ . æ æææææ æ æ æ æ, æ ææ æ æ . æ - æ . æ, æ æ . æ æ æ æ æ ææ æ æ ææ ææ. æ ææ æ , ææ ææ æ . æ !

, ææ , æ ææ æ , æ æ æ æ æ. æ æ ææ æ ææ æ æ æ æ ! ææ æ ææ ææ æ æ æææ ææ, ææ, æ . æ æ æ æ ææ æ æ - æ , æ æ .

æ ææ æ, æ, æ. æ æ ææ æææ , æ æ æ . æ æ æ ææ ææ æ, æ , ææ, æ,

ææ æ :

, æ? æææ æ æ æ.

1! æ.

ææ ææ , ææ æ, æ ææ æææ æ æ , æ ææ ææ

ææ æææ æ, æ-ææ , ææ ææ æ æ æææ , æ æ, æ æ æ æ ææ, ææ æ ææ æ, æ æ æ, æ æ æ æ, ææ

Ææ æ, ? æ ææ æ, æ , æ? Æ ææ æ?..

æ, , ! Ææ ! æ æ: 2. æ, æ? æ-æ æ æ, æ æ æ , ææ. æ , æ ææ , ææ ææ æ ææ æ æ æ, ææ æ, ææ æ. æ æ ææ : ææ æ æ. æ æ, æ , æ æææ ææ, æ æ, ææ æ ææ!..

æ! æ æ æææ æææ æ, æ , ææ æ æ æ, æ , æ?

æ , æ , !3 æ ææ ææ æ. æ, æ. æ æ ææ ææ, æ ææ æ , æ æ æ ææ æ æ , , æææ æ æ.

ææ, , , æ ææ æ æ æ æ, æ æ æ , æ æ ææ, æ æ æ æ æ æ, æ, æææ , æ - ææ æ æ æ æææ ææ, æ æ ææ , æ æ, ææ, ææ æ.

ææ æ æ æ æææ, æ æ-æ .

æ ææ æ ææ ææ, ææ ææ æ ææ , æ: æææ æ æ æææ æ, æ æææ ææ æ . æ æ æ :

æ æææ! æ æ æ. æ ææ æ, ææ æ æ, ææ:

ææ æ æ æ ,

æ æ .

ææ æ æ, ææ æ

æ ææ ææ.

Æ , æ æ æ, ææ ææ ææ æ æ ææ ææ

ææ, æ, ææ, æ æ, ææ ææ , ææ - ææ.

æ ææ æ æ æ:

Æ æ æ æ Ææ æ : - , ! ææ ææ æ æ æ , ææ æ æ ææ æ ææ æ ææ ææ ææ æ! , æææ ææ, æ æ æ æ, ææ, æ ææ æ , æææ ææ æ æ, æ æææ æ , ææ, æ ææ ææ ææ ææ æ æ , Æ ææ ææ ? Ææ æ æ, æ æ æ æææææ æ ææ æææ , ææ æ ææ æ ææ æ, æ æ ææ æ ææ

æ ææ æ æææ

 

 

 

XXX

æ æ-æ æ-æ , ææ . æ æ ææ- , ææ , æææ, æ æ ææ .

æ, æ æ æ, ææ , æ æ æ æ, æ æ? ææ, , æ , æ æ æ, æ æ ææææ , , ææ æ æ , æ , - æ æ ææ. , æ æææ æ, æ ææ æ æ , æ æææ, æ æ æ ææ, ææ æ æ ææ æ Ææ æ æ, æ, æ æ æ æ æææ ææ

æ, æ ææ æææ æ æ æ æ ææ ; æ æ, ææ ææ, æ, , ææ æææ æ ææ æ ææ æææ. æ , ææ æ- æ . Æ æ æ ææ , ææ . æ æææ, , æ, æ ææ æææ æ æ, æ, , æ æ æ ? æ ææ ææ ææ æ- ææ

ææ æ æ ææ ææ æ ææ æ .

æ, , ææ æææ æ æ æ æ æ, ææ æææ æ æ . æ æ , æ æ , ææ ææ æ æ , ææ æææ ææ . æ æ , æ æ, æ æ ææ ææ æ ææ æ æ ææ ææ æææ ææ æ ææ æ

ææ, æ æææ , æ ææ . ææ æ , æ ææ ææ ææææ æ æ, ææ ææ æ ææ æ æ æ æ æ æ.

æ , æ æ , ææ. Ææ æ :

æ , æ , æ æ, æ æ ææ. Æ ææ æ. æ . æ æ æ æ æ æ æ ææ ææ ææ: æ æ, æ, ææ, æ ææ ææ æ æ ææ? æ æ, æ æ æ æ , æ æ æææ æ , ææ æ ææ æ æ , ææ. Ææ æ æ æ æ, æ æ æ æææ æ ææ.

æ æ, æææ æ , , ææ ææ æææ æ , æ æ .

ææ, æ , æ æ æ , ææ ææ . ææ æ æ æ, ææ æ . æ æ æ ææ æ, ææ, æ-ææ , æ æ æ æ , æ æ. ææ æ! ææ ææ ææ, ææ æ æ -, !.. æ æ , æ æ æ, æ æ ææ . æ æ, æ ææ æ. Ææ, æ, ææ æ æ ææ, ææ æ æ, æ æ ææ, æ æ æ ææ æ, ææ ææ æææ, ææ ææ æ . ææ æ æ ææ æ æ æ æ æ, ææ æ ææ ææ æ- æ æ æ.

æ ææ æ ææ æææ , ææ æ æ

æ ææ ææ ææ , æ ææ ææ æ æ  æ ææ æææ , æ æ æ ææ ææ ææ æ:

æ æ, æ æ, æ, ææ, ææ æ æ æ æ æ, .

æ æ , ææ æ ææ ææ ææ æææ æ.

. ææ æ æ æ æ ææ ææ æ. ææ ææ æ æ -.

. æ æ æ. ໅

ææ, æ æ, æææ æ ææ. ææ, , æ . æ ææ - æ. Æ ææ æ , ! , æ æ. , æ æ ææ . . æ æ , æ æ æ . ææ æ ææ æ ææ.

æ æ æ, æ æ æ ææ, ææ, æ ææ ææ æ.

, ææ æ æ æ , ? ææ æ 413. æ æ æ æ, æ? ææ ææ ææ ææ æ ææ æ.

æ, æ æ, æ ææ æ ææ æ.

æ, ææ : , , . Ææ æ æ ææ æ æ? ææ ææ-ææ æ æ æ. æ ææ æ, æ æ æ, æ æææ æææ, æ æ ææ æ ææ, æ æ ææ , ææ, ! ææ ææ æ æ æ, æ æ. æ, ææ ææ æ ææ, æ æ æ ææ æ æææ ææ æ æ æ? æ æ æ!.. æ ææ æ æ æ , ææ æ ææ ææ æ Ææ æ æ ææ æ æ æ æ æ ææ æ æ-, æ æ ææ æ, æ! Ææ æ , , , æ, , æ æ, ææ æ , æ -

æ æ , ! æ æ . æ æ æ æ ææ æ ææ ææ ææ, ææ æ æ æ æ æ æ æ æ ææ æ æ , æ!

æ æ ææ , æ æ æ ææ æ ææ, æ, æ æææ :

æ, æ æ, æ æ æææ æ, ææ ææ æ, ææ æ æ æ æ æææ-æææ æ, ææ , ææ æ, æ ææ , , æ ææ , ææ æ . æ æ, , , æææ æ æ Æææ æ- ææ ææ , æ æ - . ææ, æ, æ ææ, æ æ. ææ æ æ ææ ææ ææ æ æ æ æ ææ æ, æ æ æ ææ, æ æææ æ ææ , æ æææ æ, ææ æ æ æ æ æææ ææ!

æ, æ æ, ææ, æ æ, æ æ æ , , ææ æ æ æ æ æ, , æ ææ æ? æ æ æ æ, ææ æ æ ææ, æ æ æ ææ æ æ? æ, æ æ!

Ææ æ! æ æææ æ æ. æ æ ææ Æ ææ , æ æ æ . æ æ, ææ æ æ ææææ æ Æææ  æ æ æ æ æ æ æ æ, ææ æ ææ

Æ, æ ææ! æ æ æ æ, æ, ææ æææ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ ææ -æ æææ æ æ .

ææ æ æ æ , ææ ææ æ :

ææ, ææææ, æ æææ æ æ ææ æ æ æ ææ ææ æ, ææ ææ-ææ æææ æ ææ .

æ, ææ ææ, æ æ æ æ ææ æ æ .

æ, æ, æ! æ æ ææ æ æ æ æ æ æ æ - , ææ æ ææ æ, æ æ æ æ æ æ

æ æ æ æ æ ? æ æ æ æ æ , æ æ, ææ ææ æ, æ, ææ 1 æ-æ. ææ æ , , ææ æ. æ ææ æææ æ æ æ æ æ æ ææ æ-æ !

æ, æ! æ ææ æ æ, ! æ æ æ æ æ. ææ, æ æ æ, æ?..

! !.. æ æ. æ , ææ æ æ æ, æ ææ æ æ.

æ, æææ æ , æ æ æ æ? ææ, æ ææ , æ ææ æ æ æææ :

æ æ, ?

Æ æ, æ, æ!

æ ! æ ææ æ ææ æ.

, æ, æ æ ææ ææ æ , æ æ æ :

æ, ææææ-æææ, ææ æ ææ ææ æ ææ æ æ. , æ æ ææ ææ æ æ ææ æ æææ ææ. æ , æ æ æ, . æ ææ, æ æ æ ææ ææ- æ. æ ææ æ ææ , ææ ææ ææ æ æ

 

 

 

XXX

æ . æ ææ æ æ ææ-:

Æ æ æ æ ææ æ æ æ ææ æ æ, æ, æ æææ, æ æ , æ ææ æ æ æ.

æ æ æ , æ æ æ æ? æ , æ æ.

æ æ æ, æ æ æ, æ ææ æ. æ, æ, , æ æ. æ, ææææ, , ææ æ ææ æ , . , æ æ, æ ææ ææ ææ æ æ ææ æ æ , ææ ææ æ æ ææ æ æ æ æ, , æ? ææ æ ææ æ? ææ æ æ æ æ ææ ? æ , æ, , ææ , ææ, , æ æ æ æ æ æ, , æ Æ æ æ æ Ææ æ æ ææ æ ææ æ, æ æ æ æ æ æ, ææ æ æ , æ ææ ææ æ, ææ æ æ ææ æ æ æææ æ æ: æ æ æ æ æææ ææ, æ æ ææ. ææ, ææ æ æ æ ææ æ ææ æ ææ ææ , æ ææ, æææ ææ æ? , æ ææ, æ æ.

æææ æ æ ææ , æ ææ æ æ ææ; æ ææ, ææ æ. Ææ æ , æ æ æ Ææ æ .

æ æ æææ ææ , æ, æ, æ æ æ æ ææ , æ æ . æææ ææ æ æ , ææ æ æ æ ææ :

æ æææ, æ ææ ææ æ!.. æ æ! æ ææ -! æ æ æ æ æ.

Æ, æ æ æ , æ æ æ ææ æ æ æ, æ , æ æææ æ? ææ æ, ææ ææ æ ææ , æ, ææ, ææ æ , æ æ ææ .

æ æ ææ æ æ, ææ, æ æ, æ ææ æ - ææ , æ æ æ æ 텻 æ

æ! æ æ æ æ ææ æ, ææ æ. æ æ æ æ ææ æ, æ, æ æ. æ ææ æ æ , ææ ææ æææ æ æ æ ææ, æ æ æ ææ æ ææ, æ, æ æ:

æ! æ æ! æ

æ, æ æ æ æ æ æ æ ææ ææ æ æ æ ææ ææ, ææææ, æ æ æ ææ æ ææ.

æ, æ, æ, æ æ æ

æ , æ? , ? æ æ æ æ ææ æ æ .

æ æ æ ææ æ ææ æ æ ææ æ ææ æ, æ æ .

æ æ ææ, , æ æ æ ææ:

ææ æ , ææ ææ æ æ, æ ææ æ æææ

æ æ æ æ , , æ ææ ææ æ ææ, ææ, . æ æææ æ æ: ææ æ ææ æ, æ æ æ ææ, æ æ æ æ ææ, ææ æ æ æ.

, , æ, æ æ æ æ, æ æ ææ ææ ææ, æ ææ? æ æ æ æ-æ. æ ææ æ æ æ-æ æ, ææ æ ææ æ ææ . æ , æ æ, ææ æ æ æ æ æ , æ æ æ ææ . ææ! æ æ!..

ææ æ ææ, ææ æææ æ æ, æ? æ ? æ æ æ , ææ ææ ææ æ ææ æææ Ææ æ æ

æ, , æ æ æ ææ ææ æ æ .

æ, æ æ ææ, æ æ. æ æ æ æ ææ, ææ æææ æ ææ . Ææ æ æ, ææ æ æ æ æ ææ æ, æ ? ææ ? ææ æ ææ .

æ ææ ææ æ æ. ææ , æ , æ æ , æ æ æ æ , æ æ æ æ æ æ-

æ ææ æ æ æææ æ ææ æ æææ æ æ ææ æ, æ ææ æ, æ ææ

ææ æ ææ ææ æ æ Ææææ, æ ææ æ æ æ, ææ æ æææ ææ æ ææ? ææ æ, ææ æ! æ æ, ææ, æ æ, æ, æ æ ææ.

æ ææ æ æ, æ æ , ææ æ æ , , æ æææ , æ æææ æææ ææ, æ æ .

æ æ ææ æ æ æ ææ æ æ :

- æ æææ ææ -æ.

, ææ æ ææ æ, æ æ æ æ, ææ æ æ, æ ææ æ ææ æ ææ . ææ æ æ ææ æ! æ æ, æ , ææ æ æ ææ ææ æ

, ææ æ æ ææ, ææ æ æ æ æ, ææ æææ æ, æ! æ æ, æ , ææ æ æ æ ææ æææ :

æ æ, ææ æ ææ æ ææ ææ , ææ, ææ æ, æ... æ , æ æ ææææ æ, ææ æ ææ, æ ! æææ, æ æ æ ææ æ ææ æ æ .

æ ææ æ æ æ, æ æ, æ æ æ æ :

æ, æ æ æ, æ- æ, æ-, ! æ æ? æ-æ æ æ, ææ æ æ æ æ æ æ, æ æ, æ æ , æ, æ æ æ æ! ææ æ æ - . ææ, æ æ æ æ, æ æ ææ ææ-ææ æ æ æ, æ æ ææ, æ, ææ . æ æ ææ ææ æ æ, æ - æ æ ææ ææ æ æ æ æ æ, ææ ææ, æ!

æ æ, æ æ æ æ ææ æ ææ æ ææ ææ?!

æ, æ æ, ææææ æ æææ æ. Æ æ æ , ææ æ! ææ, --æ! ææ æææ ææ æ ææ æ æ æ, æ ææ æ æ ææææ ææ ææ æ æ -æ æ æ ææ æ æ. ææ ææ, æ æ! ææ æ æ æ æ. æ æ æ ææ -...

æ æ æ æ:

æ, æ ææ æ æ æ! - ææ, ææ , ææ æ æ ææ æ æ æ -, æ æ æ æ .

æ ææ æ æ - ææ æ , ææ æ ææ æææ. æ æææ, , ææ æ .

æ æ æ ææ ææ æ æ ææ , , æ , æ æ ææ ææ æ:

-, æ, -æ æ æ, ?

?!

ææ æ æ ææ, ææ, , æ ææ , æææ , ææ æææ æ ææ æ ææ æ, æ æ? æ æ æææ æ ææ.

æ æ æ

, ææ ææ ! æ æ, ææ æ ææ æ æ ææ æ ææ ææ æ, æ æ æ æ æ æ æ ææ æ æ ææ æ ææ ææ ææ. Æ æ æ ææ ææ, æ æ æ , ææ. æ , æ, æ?

, ! æ æ ææ, æ æ ææ æ æ, ææ æ æ æ æ æ æ æ :

, , æ æ æ ææ æ, ææ , , æ æ-æ .

ææ ææ æææ æ æ æ ææ-æ æ, . Æææ ææ ææ æ ææ æ

æ, ææ ææ ææææ, æ æ æ æ, æ æ.

Ææææ , æ æ æ æ æ , ææ æ ææææ ææ æ æ, ææ ; ææ ææ, æ æ æ æ- æ æ ææ ææ æ æ æ æ , æ æ , ææ æ æ, , æ æ æ æ æ æææ æ æ

, æ æ æ , æææ, æ æ æ æ ææ , æ æ æ æ, æ æ ææ æ æ æ:

æ ææ, æ ææ ææ æ æ æ æ, æ ææ, æ? ææ æ æ . æ ææ æ ?

æ æ ææ æ æ , æ æ ææ ææ æ ææ æ æ æ ææ ææ æ æ ææ, æææ ææ æ æ

æ!... æ-æ-æ-! æ æ æ æææ -. æ æ æ, æ-æ-æ-!.. ææ ææ ææ. æ æ æ æ æ æ. ææ ææ æ, ææ æ æ , æ , ææ ææ ææ æææ æ , æ ææ :

æ æ æ, ææ æ æ æ æææ æææ , æææ . ææ æ , - æ . æ ææ ææ æ ææ æ ææ æ ææ æ. æ æ æ, ææ æ ææ , æ ææ æ æ ; æ æ æ ææ ææ æ . æ æ ææ ææ æ. æ æ æ , æ æ æ, æ æ æ, ææ ææ ææ. æ æ æ:

æ æ, æ ææ ææ æ æ, æ æ æ ææ æ ? æ .

, æ ææ, æ æ æ! Ææ ææ æ, æææ æ æ ; æ æ æ, , ææ , æ ææ æ , æææ æ æ æ æ æ æ ææ æ. Æ æ ææ, æ æ ææ æææ ææ æ, ææ, ææ æ æ æ æ æ, æææ æ æ

ææ, æ, æ ææ , æ , æ æ æ æææ æ ææ æ æ, ææ, æ æ, ææ ! æ æ, , æ , æ æ . æ æ , æ-æææ æ , æ, æ æ æ, ææ æ æ æ æ , ææ

æ, - , æ ææ ææ æ æ, ææ æ æ, æææ, ææ æ ææ æ æ. , ææ æ ææ æ æ ææ æ ææ

æ æ ææ ææ æææ æææ æ æææ . æ æ. ææ-æ -æ æ, æææ æ æ- , æ æ

æ æ æ. ææ , ææ æ ææ æ, ææ æ æ æ æ æ. æ æ æ æ æ æ ææ æ? ææ æ æ. æææ æ ææ æ æ æ :

ææ ææ æ, æ æææ æ -æ ææ, ææææ,ææ ææææ, -æ-æ, æ æ æ.

ææ ææ æ ææ æ -

æ, ? ææ , æ ææ , , æ ææ ææ æ æ ææ ææ .

? æ æ æ æ ææ ææ æ æ æ æ æ , ææ æ ææ æ.

, ? æ ææ æ ææ æ æ. æ æ æ ææ , æ æææ ææ æ æ.

æ æ ææ ææ æææ æ:

Ææ æ æ, æ æ æ. æ æ æ ææ. æ æ æ, æ. æ æ æ æ, æ æ æ, æ ææ ææ, æ æ æ , ææ æ ææ æ ææ . æ ææ æ , æ æ æ æ ææ æææ æ ææ.

ææ æ, æ ææ æ æ æ æ, æ æ æææ æ æ ææ æ æ , ææææ æ æ , æ ææ ææ , ææ æ ææ ææ ææ;

1 ! æ , æ ææ , ææ, ææ, æ æ æ æ æ æ. æ-, æ, ææ æ æ æææ! æ æ , ææ æ æ ææ . æ æ æ? Æ ææ æ æ? ææ æ ææ æ ææ ææ æ æ , æ , æ ææ æ, ææ æ ææ æ , ææ æ æ æ ææ , æ æ æ æ æ æ æ æ, æ ææ Ææ ææ: æ æ æ æ, æ æ, æ æææ æ, æ æ æ æ æ , æ. Ææ æ : æ æ æ æ ææ!

, æ ææ ææ - æ ææ ææ æ, æ æ, ææ æ, ææ æ æ, æ æ æææ:

? æ? ææ æ æ æ , ææ ææ -- , ææ! æ, æ, ææ ææ æ, æ æ æ æææ, ææ. æ ææ æ æ æ .

Ææ , æ? æ ææ æ. æ æ ææ ææ , æ , æ æ æ æ, æææ æ æ, ææ æ æ, æ æ æ æ.

æ æ, æ ææ, ææ

 

 

 

XXX

æ æææ æ ææ, æ ææ æ, æ ææ æ æ æ ææ:

æ ææ ææ æ æ æ æ ææ æ . Æ æ æ ææ. - æ æ, æ , ææ æ , ææ ? æ æ æ? æ æ ææ , ææ æ, æ æ, æ æ ææ æ , , æ , -ææ, æ, æ æ æ. æ ææ æ, æ, ææ ææ æ, æ æ ææ æ æ. Æ æææ æ ææ ææ, æ æ æ , æ æ ææ æ, æ æ!

æ ææ ææææ æ ææ, ææ ææ ææ. æ æ ææ æ ææ æ , . æææ, æ æ ææ ææ-, æææ ææ æ æ, æ æ ææ, æ , æ æ. æ , æ ææ ææ æ æææ æ æ. Æ ææ æ æ æ ææ æ æ æ æ æ. æ, ææ æ æ ææ ææ æ æ æ æ æ , ææ æ æ æ æ æ æ æ, ææ, æ , æ æ Ææ ææ æ , , æ æ , æ æ æ , æ Æ æ ææ æ ææ ææ , æ ææ æ æ æ æ ... Æææ æ ææ - æ æ æææ, ææ .

æ æ æ , æ , , ææ ææ æ ææ , æ æ ææ æææ ææ æ æ æ ææ æ æ ææ . Æææ : æ ææ æ æ. æ æ æ , æ æ ææ æ, æ æææ ææ æ æ ææ æ , æ, ææ æ æ æ æ. æ æ æ, æ , ææ æ æ æ æ æ æ ææ æ , æ æ æ. æ æ æ . , æ æ ææ æ æ æ, æ ææ: ææ æ - æ æææ æ, ææ æ æ æ, Ææ æ æ æ æ ææ æ

æ, æ, æ ææ æ , æ ææ æ ææ æ, æ æ æ æææ æ , æ ææ æ æ, ææ æ ææ æ æ , ææ æ æ æ, ææ æ æ , æææ æ , ææ æ , . æ æ ææ æ æ; æ æ , æ , æ ææ æ , ææ æ æ æ ææ ææ æ ææ æ. æ , ææ ææ æ ææ ææ æ, æ æ æ ææ .

Ææ, , æ! Ææ æ . . : . ææ æææ æ æ, æ æ æ æ ææ æ æ æ

ææ æ , ææ ææ. Æææ æ ææ ææ æ, æ æ æ æ, æ, æ ææ ææ æ, ææ.

 

 

 

XXX

æ ææ æ æ æ , æ æ ææ Ææ æ, æææ, æ

æ æ ææ æææ ææ, æ æ : æ æææ - ææ æ ææ, æ æ ? æ ææ

æ ææ , - ææ ææ , æææ ææ æ ææ æ, æ ææ , æ æææ ææ æ æ æ , æ, ææ æ ææ ææ : æ, æ æ, ææ, ææ ææ , æ æ!..

Æ æ , æ æ , æ æ æ, ææ æ ææ æææ, æ Ææ ææ , æ, ææ! Ææ æ , æ æ , ææ æ æ æ , æ Æ æ ææ , æ æ æ æ, æ æ ææ æ æ æ-æ æ

?! ææ æ æ æ, æ -æ ææ æ æ

æ ææ, æ ææ æ? ææ æ , æ ææ æ æ æ ææ æ æ

ææ æ æ!.. æ ææ.

æ æ ææ ææ æ , æ, æ

ææ æ ææ!..

æ, æ æ, æ Æææ æ-ææ æ æ, æ æ æ ææ æ ææ æ æ æ , æ æ æ Ææ æ ææ, ? Æ-æ æ Ææ, æ, æ æ ææ æ Ææ æ æ, æ ææ æ ææ æ æ ææ

ææ æ ææ æ æ ææ. , æ , æ æ æ. æ æææ, æ æ æ ,

æ æ æ æ æ æ æ -ææ ææ ææ æ æ æ, , ææ ææ æ æ æ æ æ æ , æ æ ææ- -, ææ æ æ ææ Ææ æ æ :

æ æ æ!.. ææ ææ !.. æ ææ æ æ æ! ææ æ æ æ æ æ, æ -

æ æ, æ , ææ ææ ææ , æ æ æ , æ æ-æ ææ æææ æ æ:

æ æ!..


 

2005 .